Nagykörű - Magyarország cseresznyéskertje

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZATOK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

A Munka Törvénykönyve – 2012. évi I. törvény

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Minden egyéb jogszabály, amely a Hivatal alap- kiegészítő, kisegítő- és vállalkozási tevékenységének ellátását szabályozza.

Nagykörű Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

3. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

4. HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK

5. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

6. NYILVÁNTARTÁSOK

7. NYILVÁNOS KIADVÁNYOK

8. DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK

9. DÖNTÉSEK, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK

10. HIRDETMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK

11. PÁLYÁZATOK

12. VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA

13. KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE

14. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS ADATOK

15. MŰKÖDÉSI STATISZTIKA

16. KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK

17. KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

18. KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA

19.2. ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ KÖZADAT TÍPUSOKRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS

20.3. KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUSAN SZERKESZTHETŐ VÁLTOZATA

21.4. KÖZADATOK ÉS KULTURÁLIS KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÉRT FIZETENDŐ DÍJAK

22.5. A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

23.1. A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT KÖTÖTT KIZÁRÓLAGOS JOGOT BIZTOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁSOK SZERZŐDŐ FELEI

24.2. A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT A KULTURÁLIS KÖZADATOK DIGITALIZÁLÁSÁRA KIZÁRÓLAGOS JOGOT BIZTOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁSOK

25.3. A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI AZON JOGSZABÁLY, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ, KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS VAGY MÁS KÖTELEZŐ ERŐVEL BÍRÓ DOKUMENTUM